info@het leerfundament.nl Vrouwbuurtstermolen 14, 9077 SW Vrouwenparochie

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Praktijk “Het LeerFUNdament” is opgericht door M.E. (Martha) Loonstra en is gevestigd in Vrouwenparochie. “Het LeerFUNdament” staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 76430065.
Btw-identificatienummer: NL003089266B80

2. Bedrijfsomschrijving
“Het LeerFUNdament” richt zich op de begeleiding van kinderen (in de basisschoolleeftijd) met leer- en/of gedragsproblemen.

3. Definities
A. “Het leerFUNdament”: de praktijk die de begeleiding van uw kind verzorgd.
B. Ouder(s): de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s)
C. Cliënt: het kind dat begeleiding krijgt of heeft
D. Overeenkomst: Een schriftelijke overeenkomst tussen de gezaghebbende ouder(s)/ verzorger(s) en “Het LeerFUNdament” betreffende een overeengekomen levering van diensten en/of goederen.
E. Kosten: De vergoeding die de gezaghebbende ouder(s)/ verzorger(s) aan “Het LeerFUNdament” verschuldigd is voor het begeleidingstraject.

4. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, of met “Het LeerFUNdament” en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met “Het LeerFUNdament”, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
De ouder(s) vult te allen tijde een intakeformulier in, waarin hij/zij o.a. akkoord moet gaan met de algemene voorwaarden. Bij géén akkoord zal er ook geen begeleiding plaatsvinden.

5. Begeleiden kinderen tot en met 16 jaar
Voor kinderen tot en met 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zelf zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en vraagt hem/haar ook om zijn/haar toestemming hiervoor. Hij /zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. “Het LeerFUNdament” kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
“Het LeerFUNdament” zal de begeleiding niet eerder starten dan na ontvangst van alle handtekeningen.
“Het LeerFUNdament” bepaalt de wijze waarop de verleende begeleiding wordt uitgevoerd. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een begeleider/trainer mag worden verwacht.

6. Uitvoering van de opdracht
A. “Het LeerFUNdament” zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
B. “Het LeerFUNdament” heeft een inspanningsverplichting naar de ouder(s), nooit een resultaatverplichting.
C. “Het LeerFUNdament” is geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteunt “Het LeerFUNdament”, de cliënt en ouders in het voorbereiden van gesprekken met derden.

7. Vertrouwelijkheid/geheimhouding
Alle informatie die tijdens de begeleiding besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. “Het LeerFUNdament” is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).
Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de verzending en/of adressering van intakeformulier/vragenlijsten, verslagen en facturen. Tevens worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor de vastlegging van de overeenkomst tussen u als ouder(s) en “Het LeerFUNdament” en de uitvoering van de begeleiding.
De antwoorden op de vragen uit het intakeformulier worden gebruikt om een gedegen voorbereiding te treffen voor het verdere onderzoek van het kind van de opdrachtgever.

8. Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website van “Het LeerFUNdament”: www.hetleerfundament.nl
Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw, danwel inclusief 21% btw.
“Het LeerFUNdament” behoudt zich het recht voor het tarief te wijzigen op elk gewenst moment.
Bij cliënten die al begeleiding krijgen bij “Het LeerFUNdament”, worden tariefswijzigingen minimaal een maand van tevoren aangekondigd.

9. Werkwijze voor het geven van een opdracht
A. Contact opnemen met “Het LeerFUNdament”:
U kunt contact opnemen met praktijk “Het LeerFUNdament”:
* per telefoon op telefoonnummer: 06 – 12 59 51 51
* per e-mail via info@hetleerfundament.nl of
* via het contactformulier op de website van “Het LeerFUNdament”: www.hetleerfundament.nl

B. Intakeformulier:
U ontvangt daarna van “Het LeerFUNdament” een e-mail met een intakeformulier, die bestaat uit het invullen van uw persoonlijke gegevens en het beantwoorden van vragen. Hierop kunt alvast voorinformatie geven, zodat we goed voorbereid het intakegesprek in kunnen gaan.

C. Intakegesprek:
Nadat het intakeformulier is bekeken door “Het LeerFUNdament”, neemt “Het LeerFUNdament” contact met u op voor het inplannen van het intakegesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we wat de hulpvraag is en welke onderzoeken er mogelijk plaats kunnen gaan vinden om in kaart te brengen waar de problematiek ligt.

D. Opdrachtbevestiging:
Mocht u als ouder(s) na het intakegesprek besluiten het begeleidingstraject bij “Het LeerFUNdament” te willen gaan starten, dan ontvangt u van “Het LeerFUNdament” een overeenkomst (opdrachtbevestiging). De overeenkomst dient zowel door de ouder(s) als het “Het LeerFUNdament” te worden ondertekend. Door het ondertekenen van de overeenkomst onderschrijft u als ouder(s) hiermee ook dat u expliciet kennis heeft genomen van en tevens akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van “Het LeerFUNdament”: www.hetleerfundament.nl
Zodra “Het LeerFUNdament” de overeenkomst volledig ondertekend door de ouder(s) retour heeft ontvangen, zijn deze algemene voorwaarden per direct onverminderd van toepassing. Indien de ouder(s) besluit de opdracht niet aan te nemen, zal “Het LeerFUNdament” het intakeformulier verwijderen uit haar systeem.

E. Onderzoek:
Na ontvangst van de ondertekende overeenkomst, zal “Het LeerFUNdament” contact opnemen met de ouder(s) voor het maken van een eerste afspraak. De eerste bijeenkomst(en) zal (/zullen) in het teken staan van onderzoeken/testen, om te onderzoeken waar de daadwerkelijke hiaten/uitdagingen liggen. Zodra de hiaten/uitdagingen helder zijn, pas dan zal de daadwerkelijke begeleiding gaan starten.

F. Verslag van het onderzoek:
Mocht u het fijn vinden om een verslag (samenvatting) te ontvangen van het onderzoek, dan kan dat op uw verzoek worden gemaakt. Hier zijn wel kosten aan verbonden. De tarieven voor het maken van een onderzoeksverslag kunt u vinden op de website van “Het LeerFUNdament”: www.hetleerfundament.nl

G. Gesprek naar aanleiding van het onderzoek:
Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden zal “Het LeerFUNdament” de resultaten gaan bekijken en een behandelplan op gaan stellen. Er zal een nieuwe afspraak worden ingepland waarin de resultaten met de ouder(s) en de cliënt zullen worden besproken en indien er nog tijd over is, zal er gestart worden met de eerste begeleiding.

H. Aanwezigheid ouder(s):
Tijdens de begeleidingsmomenten wordt er van de ouder(s) verwacht dat er altijd één van beide ouders hierbij aanwezig is, omdat er ook van u als ouder(s) wordt verwacht thuis met uw kind te gaan oefenen.
In de onderzoeksfase geeft “Het LeerFUNdament” er de voorkeur aan dat uw kind alleen komt.

I. Begeleiding en evaluatie:
De begeleiding zal in principe eens in de 2 á 3 weken plaatsvinden. Na een begeleidingsmoment worden er oefeningen mee naar huis gegeven.
Om de begeleiding een goede kans van slagen te geven, is het van groot belang dat de opdrachtgever thuis met regelmaat met de cliënt gaat oefenen.

10. Verhindering/ afspraak verzetten
Wanneer bij verhindering een afspraak niet door kan gaan, dan aan de opdrachtgever het verzoek dit zo spoedig mogelijk door te geven aan “Het LeerFUNdament”. Dit kan telefonisch: 06-12595151 of per e-mail: info@hetleerfundament.nl. Dan heeft “Het LeerFUNdament” nog de mogelijkheid om iemand anders in te plannen.
Afspraken die tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) worden afgezegd, zullen niet in rekening worden gebracht.
Wordt een afspraak binnen de 24 uur voor de geplande afspraak afgezegd, dan wordt het normale tarief in rekening gebracht. 

11. Bruikleen
A. Alle door “Het LeerFUNdament” uitgeleende goederen/ materialen, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, klappers, tekeningen, enz. blijven (intellectueel) eigendom van de “Het LeerFUNdament”. Deze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt/ouder(s) en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van “Het LeerFUNdament” worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.
B. Voor de in bruikleen genomen materialen door de cliënt/ ouder(s) wordt een borg gevraagd. Hiervoor wordt door beide partijen (ouder(s) en “Het LeerFUNdament”) een bruikleen overeenkomst getekend. De borg wordt voorafgaand aan de begeleiding betaald en indien de goederen/materialen in optimaal bruikbare staat geretourneerd worden, wordt de borg weer uitbetaald. 
C. De cliënt/ ouder(s) verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan “Het LeerFUNdament” voor het einde van de begeleiding. In geval van beschadigingen toegebracht door de cliënt/ ouder(s), heeft “Het LeerFUNdament” het recht de borg te houden.

12. Opschorting of beëindigen van de overeenkomst
Beëindiging opdracht door “Het LeerFUNdament”:
A. “Het LeerFUNdament” is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te beëindigen, indien de cliënt /ouder(s) de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
B. Verder is “Het LeerFUNdament” bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen  welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderzijds omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van “Het LeerFUNdament” kan worden gevraagd.
C. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van “Het LeerFUNdament” op de ouder(s) onmiddellijk opeisbaar.

Beëindiging overeenkomst door ouder(s):
A. Indien de ouder(s) de overeenkomst wil(len) ontbinden, kan deze met inachtneming van het bepaalde in sub D van dit artikel, tot 14 dagen voor aanvang van het onderzoek of de begeleiding, zonder opgaaf van reden doen door middel van een schrijven (brief) of een e-mail te sturen aan het post- of e-mailadres van “Het LeerFUNdament” te Vrouwenparochie. De ouder(s) is(/zijn) dan geen kosten verschuldigd van de begeleiding of het onderzoek, echter worden er wel € 45,- administratie- en annuleringskosten in rekening gebracht.
Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 14 dagen voor aanvang van het onderzoek of de begeleiding tot stand gekomen, dan is op grond van deze bepaling geen ontbinding mogelijk.
B. Indien de ouder(s) de opdracht wil(len) ontbinden, kan deze met inachtneming van het bepaalde in sub D van dit artikel, tot 7 dagen voor aanvang van het onderzoek of de begeleiding, zonder opgaaf van reden doen door middel van een schrijven (brief) of door een e-mail te sturen aan het post- of e-mailadres van “Het LeerFUNdament” te Vrouwenparochie.
De ouder(s) is dan 50 % van de kosten van het betreffende onderzoek of begeleiding verschuldigd en daarnaast worden er nog € 45,- administratie- en annuleringskosten in rekening gebracht. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 7 dagen voor aanvang van het onderzoek of de begeleiding tot stand gekomen, dan is op grond van deze bepaling (sub F) geen ontbinding mogelijk.
C. Indien de ouder(s) de opdracht wil(len) ontbinden, binnen 7 dagen voor aanvang van het onderzoek of de begeleiding, of nadat het onderzoek of de begeleiding reeds is begonnen, kan dat met inachtneming van het bepaalde in sub D van dit artikel, door middel van een schrijven (brief) of door een e-mail te sturen aan het post- of e-mailadres van “Het LeerFUNdament” te Vrouwenparochie. De opdrachtgever is dan 100% van de kosten van het desbetreffende onderzoek of begeleiding verschuldigd en tevens worden er nog € 45,- administratie- en annuleringskosten in rekening gebracht.
D. Na ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel in sub A, B, C
brengt “Het LeerFUNdament” de eventuele kosten in rekening welke binnen 2 weken betaald dienen te worden.
E. Indien de cliënt/ouder(s) door omstandigheden hen betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) begeleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de ouder(s).

13. Betalingsvoorwaarden
Na iedere afspraak dient u, bij voorkeur, direct te betalen. Dit kan via mobiel betalen te worden voldaan (via betaalverzoek van “Het LeerFUNdament”).
Indien gewenst, kunt u hiervan een factuur ontvangen.
Bij betaling via de bank dient het bedrag binnen 14 dagen te worden overgemaakt en vóór het eerstvolgende begeleidingsmoment.  

14. Overige rechten en plichten van de ouder(s)/cliënt
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de ouder(s) verplicht:
A. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de begeleiding. Is de ouder(s)/cliënt later aanwezig dan wordt er wel op de eindtijd gestopt en ook zal voor de volledig ingeplande tijd moeten worden betaald;
B. de voor de begeleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door “Het LeerFUNdament” ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;
C. zich gedurende de begeleiding correct te gedragen en andere aanwezigen niet te hinderen;
D. melding te maken van de aanwezigheid van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de trainer of andere aanwezigen.

15. Overige rechten en plichten van “Het LeerFUNdament”
A. “Het LeerFUNdament” bepaalt de plaats en tijd waarop het onderzoek of de begeleiding wordt gegeven. “Het LeerFUNdament” is bevoegd de plaats en tijd te wijzigen. “Het LeerFUNdament” zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
B. “Het LeerFUNdament” is bevoegd om de ouder(s)/cliënt (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan het onderzoek of de begeleiding te ontzeggen indien:
a. de ouder(s)/cliënt zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 gedraagt;
b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de trainer of de andere aanwezigen.

16. Toepasselijk recht en geschillen (wetgeving)
A. Op alle overeenkomsten en diensten tussen de ouder(s) en “Het LeerFUNdament” waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
B. Klachtenregeling: klachten voorafgaand, tijdens of na de verrichte diensten over de reeds verrichte diensten, dienen door de ouder(s) binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan “Het LeerFUNdament”. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving, zodat de opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Samen kunnen we dan kijken naar een mogelijke oplossing. Op grond van een klacht zal “Het LeerFUNdament” passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen doornemen en indien gewenst ook met de ouder(s) als indiener van de klacht. Partijen zullen pas een beroep doen op een rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

17. Aansprakelijkheid
Inschakeling van “Het LeerFUNdament” is geheel op eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten, dient altijd eerst een arts, specialist of psycholoog te worden geraadpleegd.
“Het LeerFUNdament” geeft géén medisch advies en er worden ook géén diagnoses gesteld.
“Het LeerFUNdament” is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, lichamelijke/emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de ouder(s), al dan niet met “Het LeerFUNdament”, heeft genomen.
De ouder(s) is(/zijn) te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van het onderzoek en/of de begeleiding als ook de periode daarna.

18. Vindplaats “Algemene voorwaarden”
De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van “Het LeerFUNdament”: www.hetleerfundament.nl

19. Praktijkruimte van “Het LeerFUNdament
De praktijkruimte van “Het LeerFUNdament” bevindt zich op: Vrouwbuurtstermolen 14 te Vrouwenparochie.Namens “Het LeerFUNdament”:
Martha Loonstra
T: 06 – 12 59 51 51
E: info@hetleerfundament.nl
W: www.hetleerfundament.nl

Bezoekadres:
Vrouwbuurtstermolen 14
9077 SW  Vrouwenparochie

Postadres:       
Vrouwbuurtstermolen 14
9077 SW Vrouwenparochie