info@het leerfundament.nl Vrouwbuurtstermolen 14, 9077 SW Vrouwenparochie

Visuele en auditieve vaardigheden

Vaardigheden lezen en schrijven
Voordat uw kind gaat leren lezen en schrijven, is het belangrijk dat het over vaardigheden beschikt die het lezen en schrijven mogelijk maken.
De vaardigheden die ze hiervoor goed moeten beheersen zijn:

 • de visuele vaardigheden en
 • de auditieve vaardigheden.

Visuele vaardigheden
Visuele vaardigheden hebben alles te maken met het zien.
Zien is meer dan alleen scherp zien van dichtbij of veraf. Bij zien gaat het ook om de verwerking van wat je ziet, maar ook om het interpreteren van wat je ziet.
Wat je ziet, wordt verwerkt in de hersenen. Je leert verschillen en overeenkomsten te zien in afbeeldingen, letters en woorden. Dit is nodig om te kunnen lezen, immers verschillende letters vormen een woord en letters staan op een bepaalde positie. Door met letters een woord te maken ontstaat een woordbeeld. Kinderen leren ook te onthouden wat ze zien, en zich dit later herinneren.
Het zien is een aangeleerd proces, net als leren lopen en fietsen. Bij de meeste kinderen gaat deze ontwikkeling vanzelf, maar bij sommige kinderen helaas niet. Dan is het wel van belang om met behulp van visuele training de visuele vaardigheden te verbeteren en te ontwikkelen.
Leren begint bij de ogen en veel visuele problemen zijn belangrijke veroorzakers van leerproblemen.Signalen van mogelijk visuele problemen
Onderstaande punten kunnen duiden op visuele problemen:

 • concentratieproblemen
 • lezen gaat moeizaam
 • moeite om op de regel te blijven lezen of schrijven
 • hardnekkig verwisselen van letters en cijfers
 • problemen met begrijpend lezen
 • moeite met rekenen omdat het ruimtelijk inzicht minder goed ontwikkeld is.
 • problemen met schrijven
 • lichamelijke problemen zoals hoofdpijn, buikpijn en houdingsproblemen

Visuele screening en training bij “Het LeerFUNdament”
Herkent u één of meerdere van bovenstaande signalen bij uw kind? Dan kunt u uw kind bij “Het LeerFUNdament” visueel laten screenen. Mocht blijken dat hier hiaten zitten, dan kan “Het LeerFUNdament” visuele training geven.
Bij visuele training ontwikkelen en/of verbeteren we met specifieke oogoefeningen de verschillende visuele vaardigheden, om op die manier een basis te leggen voor het goed kunnen functioneren in het dagelijkse leven. 
Bij complexe visuele problematiek kan het zijn dat “Het LeerFUNdament” uw kind doorstuurt naar een functioneel optometrist.
Klik hier meer informatie over de visuele training.
 
Auditieve vaardigheden
Auditieve vaardigheden hebben alles te maken met het gehoor. Als een kind gaat leren lezen en schrijven zal het moeten voldoen aan de auditieve voorwaarden die nodig zijn om dit goed te kunnen leren.
Als een kind in staat is auditief aangeboden informatie goed te verwerken, dan heeft dit gevolgen voor de taalverwerving en taalverwerking en kan dit ook zorgen voor een beter functioneren. Als een kind begrijpt wat er gezegd wordt, dan kan het situaties beter inschatten en adequaat reageren.

Wil een kind goed tot leren kunnen komen, dan zal het moeten beschikken over de volgende auditieve vaardigheden:

Auditieve concentratie:
Dit wil zeggen dat het kind een goede luisterhouding moet hebben en de geluiden die binnenkomen moet kunnen filteren. Het kind moet onderscheid kunnen maken tussen relevante en niet-relevante informatie, zoals geluiden op de achtergrond. Deze goede luisterhouding of auditieve concentratie vormt een goede basis voor alle andere auditieve voorwaarden.

Auditieve discriminatie:
Het kind moet een woord kunnen onderscheiden van een klank.

Auditieve analyse:
Het kind moet kunnen “hakken”, wat wil zeggen dat het een woord kan onderverdelen in meerdere afzonderlijke klanken( boos= b-oo-s).

Auditieve synthese:
Het kind moet kunnen “plakken”, wat wil zeggen dat het kind van afzonderlijke klanken een woord kan vormen ( b-oo-s = boos).

Auditieve objectivatie:
Het kind moet niet letten op de betekenis van het woord, maar letten op de klank.

Bepalen van de klankpositie:
Waar hoort het kind een bepaalde klank in een woord, bijvoorbeeld vooraan, in het midden of achteraan?

Temporeel ordenen:
Het kind kan de volgorde van de verschillende klanken onthouden.

Auditief verwerkingsprobleem en leren lezen
Bij kinderen met auditieve verwerkingsproblemen zijn er problemen met de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als “wat we doen met wat we horen”, oftewel het verwerken van geluiden, klanken en spraak.
Als een kind moeilijk auditieve informatie kan verwerken, dan kan dit leiden tot leesproblemen.

Signalen van auditieve verwerkingsproblemen
Onderstaande punten kunnen duiden op een auditief verwerkingsprobleem:

 • Moeite met het volgen van verbale instructie. De instructie moet meerdere malen herhaald worden, voordat het kind het begrijpt.
 • Een zwak auditief geheugen. Kinderen hebben dan moeite om informatie die ze te horen krijgen, te onthouden en/of reproduceren. Hier kunt u denken aan bijvoorbeeld de spelling van een woord, een cijferreeks, enz.
 • Moeite met lezen; haperend, blijft spellend lezen en/of traag leestempo
 • Het kind lijkt niet te luisteren
 • Dagdromen
 • Concentratieproblemen
 • Eerst kijken wat anderen doen na een instructie.
 • Snel afgeleid zijn
 • Dyslexie
 • Spellingsfouten maken
 • Woordvindingsproblemen
 • Moeite met combineren van luisteren en schrijven
 • Overgevoelig voor geluid


Auditieve screening en training bij “Het LeerFUNdament”
Herkent u meerdere van bovenstaande signalen bij uw kind, dan is het mogelijk uw kind bij “Het LeerFUNdament” auditief te laten screenen.
Klik hier voor meer informatie over de auditieve screening en training.